!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Att bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrättsförening?

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening.
Föreningen äger fastigheten och har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
Föreningen har också en styrelse som företräder föreningen. 

Vem sitter i styrelsen?

På registreringsbeviset från Patent- och Registreringsverket och i årsredovisningen kan du utläsa vem som finns med i styrelsen.
Vem som skall sitta i styrelsen bestämmer medlemmarna varje år på föreningsstämman.

Äger jag min lägenhet?

Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet utan det är föreningen som äger hela fastigheten.
Du har däremot rätt att nyttja lägenheten så länge som du fullgör dina skyldigheter mot föreningen. 

Stadgar

Det finns flera lagar som gäller för bostadsrättsföreningar, men föreningen har dessutom en egen “lag” och det är stadgarna. Stadgarna finns registrerade hos Patent och Registreringsverket.

Varje medlem får ett exemplar av stadgarna vid kontraktsskrivningen.

Ekonomisk plan

Hos Patent- och Registreringsverket registreras en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen.
I planen finns en sammanställning över de lägenheter som finns i fastigheten och vilka insatser som tagits ut.
Här finns också en beräkning av driftskostnaderna under det första året, uppgifter om föreningens lån mm.

Medlems- och lägenhetsförteckning

Varje förening är skyldig att ha en medlems- och lägenhetsförteckning som upptar alla medlemmar och de lägenheter som finns i huset och vem som är lägenhetsinnehavare.
Här kan man bl a utläsa om en lägenhet är pantsatt.

Du har rätt att få ett utdrag ur denna förteckning gällande din egen lägenhet för att till exempel visa banken att det är du som är bostadsrättshavare och att bostadsrätten inte tidigare är pantsatt.

Föreningsstämma

Föreningsstämma skall hållas senast 30 juni varje år. Detta är det tillfälle då alla medlemmar i föreningen samlas för att gå igenom verksamheten.

Det är också nu som medlemmarna väljer styrelse och revisor. Kallelse till föreningsstämman skickas ut tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman.

 
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Om man inte själv kan närvara har man möjlighet att rösta genom befullmäktigat ombud. Sådant ombud skall antingen vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.
Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

Extra föreningsstämma.

Styrelsen kan vid behov utlysa extra föreningsstämma när något ärende fordrar ett snabbt avgörande.
På en extra stämma får beslut endast fattas i ärende som föranlett den extra stämman.

Protokoll från föreningsstämman

På föreningsstämman förs protokoll som skall justeras. Allt detta skall vara gjort senast tre veckor efter det att stämman avslutats och då vara tillgängligt för medlemmarna.
Stämmoprotokoll är den enda typ av protokoll som medlemmarna har rätt att ta del av.
Revisorerna däremot har rätt att läsa styrelseprotokoll och andra handlingar för din räkning.

Vad gör styrelsen?

Efter föreningsstämman samlas styrelsen till ett konstituerande möte för att bestämma vem som skall vara ordförande, sekreterare o s v.
Man fyller i en registreringsanmälan om den nya styrelsens sammansättning och skickar den till Patent- och Registreringsverket för registrering.
Det är styrelsen som utgör föreningens ledning och verkställande organ.
Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Det är denne som ser till att styrelsesammanträden hålls och som har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet.
Styrelsen skall föra protokoll vid sina sammanträden. Dessa protokoll är inte offentliga för medlemmarna.

När kan jag sälja min bostadsrätt?

Som ägare av en bostadsrätt kan du när som helst sälja den och i normalfallet till vilket pris du vill. Köp och försäljning av bostadsrätt skall göras skriftligen. För att ett köp skall vara giltigt krävs att handlingen anger köpare, pris, vilken lägenhet köpet avser och att den undertecknas av säljare och köpare.
Styrelsen skall ha en kopia av detta kontrakt samtidigt som du och köparen ansöker om ut- respektive inträde som medlem.
Om köparen inte skulle får medlemskap i föreningen är köpet ogiltigt.

Pantsättning av bostadsrätt.

Som ägare av bostadsrätt har du möjlighet att pantsätta bostadsrätten som säkerhet för lån.
Föreningen skall underrättas om att pantsättning skett. När föreningen tagit emot denna underrättelse är pantsättningen fullständig. Föreningen skall göra en notering om pantsättningen i lägenhetsförteckningen.

Vem ansvarar för reparationer och underhåll?

Huvudregeln är att du som medlem svarar för reparationer och underhåll av din egen lägenhet. Föreningen svarar för t.ex. rörstammar, trapphus, källare, fasader, yttertak och liknande.

Det kan vara besvärligt att dra gränserna mellan vad som är föreningens respektive din skyldighet. Men enkelt kan man säga att bostadsrättshavaren svarar för det inre av lägenheten jämte tillhörande utrymmen. Till lägenhetens inre räknas; golv, väggar, tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innanfönster, lägenhetens ytter- och innerdörrar, dock inte målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar. Du kan läsa mer i stadgarna om var gränserna går. 

Vilken försäkring behöver jag?

Bostadsrättsförening har en fastighetsförsäkring vilken innefattar ansvar för skador på fastigheten förorsakade av utströmmande ledningsvatten, brand och inbrott.
Brf Lokatten har tecknat en bostadsrättsförsäkring för alla bostadsrättsinnehavarna.
Du behöver alltså inte själv teckna en hemförsäkring anpassad för bostadsrätter. Det räcker således att teckna en hemförsäkring.

Till vad går årsavgiften?

Varje månad betalar du en avgift till föreningen. Årsavgiften fastställs av styrelsen och skall täcka din del av alla de gemensamma kostnader som föreningen har för fastigheten. Bland kostnaderna marks amorteringar, låneräntor, avgifter for sophämtning, skatter, försäkringar, reparationer och underhåll.

Vilka kostnader har min förening?

Denna uppgift hittar du i årsredovisningen som delas ut i samband med den årliga föreningsstämman. I resultaträkningen som ingår i årsredovisningen hittar du samtliga intäkter och kostnader som föreningen haft under räkenskapsåret.

Hur mycket pengar har föreningen?

Uppgifter om de disponibla medel som föreningen förfogar över hittar du i balansräkningen, som också ingår i årsredovisningen.